نسخه قبلی کتاب سرالکلام

حروف و تلفظ

در این قسمت با حروف و تلفظ آشنا می شویم

تعاریف مؤنث و مذکر ، ابو و ام

در این قسمت با تعاریف مؤنث و مذکر ، ابو و ام در زبان عربی آشنا می شویم

ضمایر

در این قسمت با بخش ضمایر آشنا می شویم

صفات

در این قسمت با بخش صفات آشنا می شویم

مضارع

در این قسمت با بخش مضارع آشنا می شویم

احوالپرسی

در این قسمت با بخش احوالپرسی آشنا می شویم

رنگها

در این قسمت با بخش رنگها آشنا می شویم

حروف و اسامی اشاره

در این قسمت با بخش حروف و اسامی اشاره آشنا می شویم

ساخت فعل امر

در این قسمت با بخش ساخت فعل امر آشنا می شویم

کلمات پرسشی

در این قسمت با بخش کلمات پرسشی آشنا می شویم

ماضی ساده صفحات 82 الی 85

در این قسمت با بخش ماضی ساده (صفحات 82 الی 85) آشنا می شویم

صفحات 86 الی 91

ماضی مستمر استمراری بعدی فعل خل

در این قسمت با بخش ماضی مستمر استمراری بعدی فعل خل آشنا می شویم

فصل دهم - جدید

فصل یازدهم - جدید

فصل دوازدهم - جدید

نکته 1 تا 8

نکته 8 تا 18

نکته اصطلاحات صفحات 145 تا 149

افعال پر کاربرد تا صفحه 162

از صفحه 162 تا 170

فعل های پر کاربرد ریشه فعل ها

مکالمات روزمره صفحات 176 تا 180

مکالمات روزمره صفحات180 تا 185

صفحات 180 تا 192

مکالمات صفحات 192 تا 193

صفحات 196 تا 203

صفحات 203 تا 213 پایان شغلها

صفحات 213 تا 218

صفحات 218 تا 230

صفحات 230 تا 237

صفحات 237 تا 244

صفحات 244 تا 253

صفحات 253 تا 262

صفحات ۲۶۲ تا ۲۶۶

کتاب زیارتی قسمت اول

کتاب زیارتی قسمت دوم

کتاب زیارتی قسمت سوم

کتاب زیارتی قسمت چهارم

کتاب زیارتی قسمت پنجم

کتاب زیارتی قسمت ششم

 

دانلود فایل pdf کتاب زیارتی

اگه سوالی داری بپرس
preloader