کتاب سرالکلام

دوره آموزشی رایگان عربی

فصل اول بخش اول حروف الفبا وتلفظ

در این قسمت با بخش حروف الفبا وتلفظ آشنا می شویم

فصل اول بخش دوم تغيير حروف در عربى

در این قسمت با بخش تغيير حروف در عربى آشنا می شویم

فصل اول بخش سوم حرف(ة)و حروف شمسى

در این قسمت با بخش حرف (ة) و حروف شمسى آشنا می شویم

فصل اول بخش چهارم مونث و مذکر،شهرهاکشورها

در این قسمت با بخش مونث و مذکر،شهرهاکشورها آشنا می شویم

فصل اول بخش چهارم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش چهارم بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل دوم بخش اول ضمایر

در این قسمت با بخش ضمایر آشنا می شویم

فصل دوم بخش دوم داستان ضمایر متصل

در این قسمت با بخش داستان ضمایر متصل آشنا می شویم

فصل دوم بخش سوم احوالپرسی

در این قسمت با بخش احوالپرسی آشنا می شویم

فصل دوم بخش چهارم تشکر

در این قسمت با بخش تشکر آشنا می شویم

فصل دوم بخش پنجم پدر چه کسی مادرچه کسی

در این قسمت با بخش پدر چه کسی مادرچه کسی آشنا می شویم

فصل دوم بخش ششم تعاریف

در این قسمت با بخش تعاریف آشنا می شویم

فصل دوم بخش هفتم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل سوم بخش اول افعال مضارع

در این قسمت با بخش افعال مضارع آشنا می شویم

فصل سوم بخش دوم تغییر فعل با تشدید

در این قسمت با بخش تغییر فعل با تشدید آشنا می شویم

فصل سوم بخش سوم مضارع استمرارى و التزامى

در این قسمت با بخش مضارع استمرارى و التزامى آشنا می شویم

فصل سوم بخش چهارم فعل عند

در این قسمت با بخش فعل عند آشنا می شویم

فصل سوم بخش پنجم تصغیر وتحبیب

در این قسمت با بخش تصغیر وتحبیب آشنا می شویم

فصل سوم بخش ششم بیشتر بدانیم کلمات

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم کلمات آشنا می شویم

فصل چهارم بخش اول اعداد

در این قسمت با بخش اعداد می شویم

فصل چهارم بخش دوم اعداد دو رقمی

در این قسمت با بخش اعداد دو رقمی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش سوم اعداد سه رقمی

در این قسمت با بخش اعداد سه رقمی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش چهارم اعداد چهار رقمی

در این قسمت با بخش اعداد چهار رقمی آشنا می شویم

فصل چهارم‌ بخش پنجم فرمول شمارش اعداد و کلمات

در این قسمت با بخش فرمول شمارش اعداد و کلمات آشنا می شویم

فصل چهارم بخش ششم مثالهای جمله سازی

در این قسمت با بخش مثالهای جمله سازی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش هفتم اعمال و علایم ریاضی

در این قسمت با بخش اعمال و علایم ریاضی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش هشتم مکالمه حسن وساره

در این قسمت با بخش مکالمه حسن وساره آشنا می شویم

فصل چهارم بخش نهم بیشتر بدانیم معرفه و نکره کلمات

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم معرفه و نکره کلمات آشنا می شویم

فصل پنجم بخش اول حروف

در این قسمت با بخش حروف می شویم

فصل پنجم بخش دوم مکالمه تاکسی

در این قسمت با بخش مکالمه تاکسی آشنا می شویم

فصل پنجم بخش سوم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل ششم بخش اول کلمات پرسشی

در این قسمت با بخش کلمات پرسشی می شویم

فصل ششم بخش دوم مکالمه و کلمات پرسشی

در این قسمت با بخش مکالمه و کلمات پرسشی آشنا می شویم

فصل ششم بخش سوم ادامه کلمات پرسشی

در این قسمت با بخش ادامه کلمات پرسشی آشنا می شویم

فصل ششم بخش چهارم مکالمه حسن و علی

در این قسمت با بخش مکالمه حسن و علی آشنا می شویم

فصل ششم بخش پنجم مکالمه هدی و بهناز

در این قسمت با بخش مکالمه هدی و بهناز آشنا می شویم

فصل ششم بخش ششم مکالمه هتل

در این قسمت با بخش مکالمه هتل آشنا می شویم

فصل ششم بخش هفتم داستان هتل

در این قسمت با بخش داستان هتل آشنا می شویم

فصل ششم بخش هشتم بیشتر بدانیم کلمات و معانی

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم کلمات و معانی آشنا می شویم

فصل هفتم بخش اول صفات

در این قسمت با بخش صفات می شویم

فصل هفتم بخش دوم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل هفتم بخش سوم داستان پیرزن کم حوصله

در این قسمت با بخش داستان پیرزن کم حوصله آشنا می شویم

فصل هشتم بخش اول روش خواندن ساعت

در این قسمت با بخش روش خواندن ساعت می شویم

فصل هشتم بخش دوم جملات مربوط به ساعت

در این قسمت با بخش جملات مربوط به ساعت آشنا می شویم

فصل هشتم بخش سوم روزهای هفته قیدها

در این قسمت با بخش روزهای هفته قیدها آشنا می شویم

فصل هشتم بخش چهارم گفتگوی حسن وساره مکالمه کاریابی

در این قسمت با بخش گفتگوی حسن وساره مکالمه کاریابی آشنا می شویم

فصل هشتم بخش پنجم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل نهم بخش اول ساخت فعل ماضی و مثالها

در این قسمت با بخش ساخت فعل ماضی و مثالها می شویم

فصل نهم بخش دوم فعلهایی که وسطشان الف دارند

در این قسمت با بخش فعلهایی که وسطشان الف دارند آشنا می شویم

فصل نهم بخش سوم فعلهایی که حرف ه دارند

در این قسمت با بخش فعلهایی که حرف ه دارند آشنا می شویم

فصل نهم بخش چهارم فعل کان مثالهای جمله سازی

در این قسمت با بخش فعل کان مثالهای جمله سازی آشنا می شویم

فصل نهم بخش پنجم یک استثناء صرف چان عند

در این قسمت با بخش یک استثناء صرف چان عند آشنا می شویم

فصل نهم بخش ششم گفتگوی هدی و بهناز بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش گفتگوی هدی و بهناز بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل دهم بخش اول ماضی نقلی اسم فاعل

در این قسمت با بخش ماضی نقلی اسم فاعل آشنا می شویم

فصل دهم بخش دوم صرف بر وزن امفعل مثالهای جمله سازی

در این قسمت با بخش صرف بر وزن امفعل مثالهای جمله سازی آشنا می شویم

فصل دهم بخش سوم صرف ماضی نقلی بر فعلان و متفعل

در این قسمت با بخش صرف ماضی نقلی بر فعلان و متفعل آشنا می شویم

فصل دهم بخش چهارم صرف ماضی نقلی بر مفعول

در این قسمت با بخش صرف ماضی نقلی بر مفعول آشنا می شویم

فصل دهم بخش پنجم گفتگوی حسن وساره بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش گفتگوی حسن وساره بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل دهم بخش ششم داستانک کلمات ومعانی

در این قسمت با بخش داستانک کلمات ومعانی آشنا می شویم

فصل یازدهم بخش اول اسامی اشاره

در این قسمت با بخش اسامی اشاره آشنا می شویم

فصل یازدهم بخش دوم مکالمه حسن وعلی

در این قسمت با بخش مکالمه حسن وعلی آشنا می شویم

فصل یازدهم بخش سوم داستانک

در این قسمت با بخش داستانک آشنا می شویم

فصل یازدهم بخش چهارم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل دوازدهم بخش اول منفی و نهی

در این قسمت با بخش منفی و نهی آشنا می شویم

فصل دوازدهم بخش دوم فعل امر

در این قسمت با بخش فعل امر آشنا می شویم

فصل دوازدهم بخش سوم مکالمه ساره و مادر

در این قسمت با بخش مکالمه ساره و مادر آشنا می شویم

فصل دوازدهم بخش چهارم بیشتر بدانیم کلمات ومعانی

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم کلمات ومعانی آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش اول ماضی مستمر

در این قسمت با بخش ماضی مستمر آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش دوم ماضی استمراری

در این قسمت با بخش ماضی استمراری آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش سوم ماضی بعید

در این قسمت با بخش ماضی بعید آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش چهارم فعل خل وامر آن

در این قسمت با بخش فعل خل و امر آن آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش پنجم کاش رفته بودم

در این قسمت با بخش کاش رفته بودم آشنا می شویم

فصل سیزدهم‌ بخش ششم گفتگوی ساره و مادر

در این قسمت با بخش گفتگوی ساره و مادر آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش هفتم مسافرت

در این قسمت با بخش مسافرت آشنا می شویم

فصل سیزدهم بخش هشتم جملات سفر بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش جملات سفر بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل چهاردهم بخش اول آینده (مستقبل)

در این قسمت با بخش آینده (مستقبل) آشنا می شویم

فصل چهاردهم بخش دوم فعل عجبپسندیدن

در این قسمت با بخش فعل عجبپسندیدن آشنا می شویم

فصل چهاردهم بخش سوم گفتگوی حسن و ساره

در این قسمت با بخش گفتگوی حسن و ساره آشنا می شویم

فصل چهاردهم بخش چهارم صرف فعل عجب درماضی

در این قسمت با بخش صرف فعل عجب درماضی آشنا می شویم

فصل چهاردهم بخش پنجم مکالمه

در این قسمت با بخش مکالمه آشنا می شویم

فصل چهاردهم بخش ششم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل پانزدهم بخش اول اسم رنگها

در این قسمت با بخش اسم رنگها آشنا می شویم

فصل پانزدهم بخش دوم رنگهای سرد وگرم مونث ومذکر رنگ

در این قسمت با بخش رنگهای سرد وگرم مونث ومذکر رنگ آشنا می شویم

فصل پانزدهم بخش سوم رنگها چرا همیگیرند

در این قسمت با بخش رنگها چرا همیگیرند آشنا می شویم

فصل پانزدهم بخش چهارم طرحها

در این قسمت با بخش طرحها آشنا می شویم

فصل پانزدهم بخش پنجم هدی وبهناز در بازار

در این قسمت با بخشهدی وبهناز در بازار آشنا می شویم

فصل پانزدهم بخش ششم بیشتر بدانیم

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم آشنا می شویم

فصل شانزدهم بخش اول ریشه ۳۵۰ فعل

بخش اول ریشه ۳۵۰ فعل

فصل شانزدهم بخش دوم دوفعل نوشتن خاموش کردن

بخش دوم دوفعل نوشتن خاموش کردن

فصل شانزدهم بخش سوم دوفعل بوکردن کنار آمدن

دربخش سوم دوفعل بوکردن کنار آمدن

فصل شانزدهم بخش چهارم دوفعل آویزان کردن روشن کردن

بخش چهارم دوفعل آویزان کردن روشن کردن

فصل شانزدهم بخش پنجم دوفعل تمیزکردن دلتنگ شدن

بخش پنجم دوفعل تمیزکردن دلتنگ شدن

فصل شانزدهم بخش ششم دو فعل بلندشدن حمام کردن

بخش ششم دو فعل بلندشدن حمام کردن

فصل شانزدهم بخش هفتم دوفعل نگران شدن درس خواندن

بخش هفتم دوفعل نگران شدن درس خواندن

فصل شانزدهم بخش هشتم دوفعل دوختن صبر کردن

بخش هشتم دوفعل دوختن صبر کردن

فصل شانزدهم بخش نهم دو فعل گفتن رفتن

بخش نهم دو فعل گفتن رفتن

فصل شانزدهم بخش دهم دوفعل نشستن خندیدن

بخش دهم دوفعل نشستن خندیدن

فصل شانزدهم بخش یازدهم دوفعل پوشیدن خوردن

بخش یازدهم دوفعل پوشیدن خوردن

فصل شانزدهم بخش دوازده دوفعل شارژ کردن تماس گرفتن

بخش دوازده دوفعل شارژ کردن تماس گرفتن

فصل شانزدهم بخش سیزده دوفعل گاز گرفتن کاشتن

بخش سیزده دوفعل گاز گرفتن کاشتن

فصل شانزدهم بخش چهارده دوفعل انتخاب کردن آوردن

بخش چهارده دوفعل انتخاب کردن آوردن

فصل شانزدهم بخش پانزده دوفعل ترک کردن دراز کشیدن

بخش پانزده دوفعل ترک کردن دراز کشیدن

فصل شانزدهم بخش شانزده دوفعل گرفتن راهنمایی کردن

بخش شانزده دوفعل گرفتن راهنمایی کردن

فصل هفدهم مکالمه هتل صفحه ۲۲۴

مکالمه هتل صفحه ۲۲۴

فصل هفدهم صفحه ۲۲۴مکالمه میوه فروشی

صفحه ۲۲۴مکالمه میوه فروشی

فصل هفدهم صفحه ۲۲۵ مکالمه در مغازه

صفحه ۲۲۵ مکالمه در مغازه

فصل هفدهم صفحه ۲۲۵مکالمه در مغازه ۲

صفحه ۲۲۵مکالمه در مغازه ۲

فصل هفدهم صفحه ۲۲۶ مکالمه نانوائی

صفحه ۲۲۶ مکالمه نانوائی

فصل هفدهم صفحه ۲۲۶ مکالمه خواستگاری

فحه ۲۲۶ مکالمه خواستگاری

فصل هفدهم صفحه ۲۲۷ مکالمه آشنایی

صفحه ۲۲۷ مکالمه آشنایی

فصل هفدهم صفحه ۲۲۷_۲۲۸ مکالمه هنر

صفحه ۲۲۷_۲۲۸ مکالمه هنر

فصل هفدهم صفحه ۲۲۸ مکالمه تجارت

صفحه ۲۲۸ مکالمه تجارت

فصل هفدهم صفحه ۲۲۹ مکالمه تاکسی

صفحه ۲۲۹ مکالمه تاکسی

فصل هفدهم صفحه ۲۳۰ مکالمه در راه کربلا

فحه ۲۳۰ مکالمه در راه کربلا

فصل هفدهم صفحه ۲۳۰ مکالمه در حرم

صفحه ۲۳۰ مکالمه در حرم

فصل هفدهم صفحه ۲۳۱ مکالمه درحرم

صفحه ۲۳۱ مکالمه درحرم

فصل هفدهم صفحه ۲۳۱ مکالمه درراه سفر اربعین

صفحه ۲۳۱ مکالمه در راه سفر اربعین

فصل هفدهم‌ صفحه ۲۳۱ و ۲۳۲ مکالمه در راه زیارت

صفحه ۲۳۱ و ۲۳۲ مکالمه در راه زیارت

فصل هفدهم صفحه ۲۳۲ و ۲۳۳ مکالمات بین الحرمین وحرم

صفحه ۲۳۲ و ۲۳۳ مکالمات بین الحرمین وحرم

فصل هفدهم‌ صفحه ۲۳۳ مکالمه خرید سیمکارت

صفحه ۲۳۳ مکالمه خرید سیمکارت

فصل هفدهم صفحه ٢٣٤ مكالمات ترمينال وفرودگاه

صفحه ٢٣٤ مكالمات ترمينال وفرودگاه

فصل هفدهم صفحه ٢٣٥ مكالمات فرودگاه و ون

صفحه ٢٣٥ مكالمات فرودگاه و ون

فصل هفدهم صفحه ۲۳۶ مکالمات پارچه فروشی وصرافی

صفحه ۲۳۶ مکالمات پارچه فروشی وصرافی

فصل هفدهم صفحه ۲۳۷ جملات مسافرت ورستوران

صفحه ۲۳۷ جملات مسافرت ورستوران

فصل هفدهم صفحه ۲۳۸ جملات پزشکی

صفحه ۲۳۸ جملات پزشکی

فصل هفدهم صفحات۲۳۹ و۲۴۰ جملات در مطب وآزمایشگاه

صفحات۲۳۹ و۲۴۰ جملات در مطب وآزمایشگاه

اگه سوالی داری بپرس
preloader