فصل شانزدهم بخش اول ریشه ۳۵۰ فعل

بخش اول ریشه ۳۵۰ فعل

فصل شانزدهم بخش دوم دوفعل نوشتن خاموش کردن

بخش دوم دوفعل نوشتن خاموش کردن

فصل شانزدهم بخش سوم دوفعل بوکردن کنار آمدن

دربخش سوم دوفعل بوکردن کنار آمدن

فصل شانزدهم بخش چهارم دوفعل آویزان کردن روشن کردن

بخش چهارم دوفعل آویزان کردن روشن کردن

فصل شانزدهم بخش پنجم دوفعل تمیزکردن دلتنگ شدن

بخش پنجم دوفعل تمیزکردن دلتنگ شدن

فصل شانزدهم بخش ششم دو فعل بلندشدن حمام کردن

بخش ششم دو فعل بلندشدن حمام کردن

فصل شانزدهم بخش هفتم دوفعل نگران شدن درس خواندن

بخش هفتم دوفعل نگران شدن درس خواندن

فصل شانزدهم بخش هشتم دوفعل دوختن صبر کردن

بخش هشتم دوفعل دوختن صبر کردن

فصل شانزدهم بخش نهم دو فعل گفتن رفتن

بخش نهم دو فعل گفتن رفتن

فصل شانزدهم بخش دهم دوفعل نشستن خندیدن

بخش دهم دوفعل نشستن خندیدن

فصل شانزدهم بخش یازدهم دوفعل پوشیدن خوردن

بخش یازدهم دوفعل پوشیدن خوردن

فصل شانزدهم بخش دوازده دوفعل شارژ کردن تماس گرفتن

بخش دوازده دوفعل شارژ کردن تماس گرفتن

فصل شانزدهم بخش سیزده دوفعل گاز گرفتن کاشتن

بخش سیزده دوفعل گاز گرفتن کاشتن

فصل شانزدهم بخش چهارده دوفعل انتخاب کردن آوردن

بخش چهارده دوفعل انتخاب کردن آوردن

فصل شانزدهم بخش پانزده دوفعل ترک کردن دراز کشیدن

بخش پانزده دوفعل ترک کردن دراز کشیدن

فصل شانزدهم بخش شانزده دوفعل گرفتن راهنمایی کردن

بخش شانزده دوفعل گرفتن راهنمایی کردن

اگه سوالی داری بپرس
preloader