فصل چهارم بخش اول اعداد

در این قسمت با بخش اعداد می شویم

فصل چهارم بخش دوم اعداد دو رقمی

در این قسمت با بخش اعداد دو رقمی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش سوم اعداد سه رقمی

در این قسمت با بخش اعداد سه رقمی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش چهارم اعداد چهار رقمی

در این قسمت با بخش اعداد چهار رقمی آشنا می شویم

فصل چهارم‌ بخش پنجم فرمول شمارش اعداد و کلمات

در این قسمت با بخش فرمول شمارش اعداد و کلمات آشنا می شویم

فصل چهارم بخش ششم مثالهای جمله سازی

در این قسمت با بخش مثالهای جمله سازی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش هفتم اعمال و علایم ریاضی

در این قسمت با بخش اعمال و علایم ریاضی آشنا می شویم

فصل چهارم بخش هشتم مکالمه حسن وساره

در این قسمت با بخش مکالمه حسن وساره آشنا می شویم

فصل چهارم بخش نهم بیشتر بدانیم معرفه و نکره کلمات

در این قسمت با بخش بیشتر بدانیم معرفه و نکره کلمات آشنا می شویم

اگه سوالی داری بپرس
preloader